Salg og leveringsbetingelser

Vi ønsker at sikre klarhed og gennemsigtighed i vores forretningsforhold, og derfor er vores salgs- og leveringsbetingelser omhyggeligt udarbejdet nedenfor. Disse betingelser er udformet med henblik på at skabe et solidt fundament for samarbejde og sikre, at både vores kunder og vi som leverandør kan operere effektivt og problemfrit.

Hvis du foretrækker at få adgang til vores betingelser i PDF-format, kan du nemt downloade vores PDF-fil på følgende link:

Salg og leveringsbetingelser

1.0 Generelt

1.1 Nærværende vilkår gælder for alle tilbud, salg og leverancer, der indgås mellem køber og REA automatdrejning ApS – herefter kaldet REA.

2.0 Tilbud

2.1 Tilbud er gældende i 30 dage fra dato, og der tages forbehold for prisreguleringer på råmaterialer.

3.0 Priser

3.1 Priserne er gældende ab lager, excl. moms.

4.0 Betalingsvilkår

4.1 Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage, med mindre andet er aftalt. Ved senere betaling beregnes morarente på 2 % pr. måned.

4.2 Såfremt betalingsvilkår ikke overholdes, er REA berettiget til at betragte hele sit tilgodehavende som forfaldent til betaling.

4.3 Reklamation over fejl eller leveringsforsinkelser berettiger ikke til tilbageholdelse af nogen del af betalingen.

5.0 Levering

5.1 Levering sker ab fabrik, med mindre anden aftale er truffet.

5.2 For den leverede totalmængde forbeholdes en produktionsmargin på +/- 10 % af det bestilte antal.

5.3 Leveringstid aftales individuelt.

5.4 Køber kan ikke kræve nogen form for kompensation eller erstatning på grund af forsinket levering.

6.0 Afkaldsordre

6.1 Ordrer lavet i en samlet produktion, kan lægges på lagerhotel hos REA, og aftages i serier, efter aftale.

6.2 Der kan ikke iværksættes tegningsændringer i afkaldsperioden, og hele ordren skal være afkaldt inden for 12 måneder.

6.3 Leveringstid på indeværende afkaldsordrer er op til 5 arbejdsdage, og ved 1. afkald 2-5 uger.

7.0 Emballering

7.1 Kasser mærkes med ordrenummer, varenummer, mængde m.m.

7.2 REA kan under ethvert forhold ikke gøres ansvarlig for transportskader, se § 10.7

7.3 Special pakkemetode/emballage er for købers regning, og skal oplyses ved bestilling

8.0 Tegningsmateriel

8.1 Tegningsmateriel leveres af køber i så god stand, at det muliggør en produktion. Rea kan være behjælpelig med rentegning.

8.2 Tegningsændringer foretages af køber, eller hos REA i tæt samarbejde, og i forhold til afvikling af lagre og igangværende produktion.

9.0 Afbestilling

9.1 Afbestilling af en ordre skal ske inden produktionsstart. Såfremt produktionen er igangsat, og afbrydes, faktureres for allerede kørte emner + opstilling.

10.0 Reklamation

10.1 Reklamation over fejl og mangler skal ske skriftligt og senest 8 dage efter varens modtagelse. Ved tvist om mangler skal stikprøvekontrol i henhold til DS/ISO 2859-1 efter ”Acceptable Quality Limit (AQL)” være afgørende for reklamationens berettigelse

10.2 Reklamation over mangler, der ikke kan konstateres ved varens ankomst, skal foreligge skriftligt senest 30 dage fra fakturadato, herefter bortfalder REA’s ansvar for det solgte i enhver henseende.

10.3 I tilfælde af reklamation af levering behæftet med fejl, skal REA altid kontaktes før nogen former for sortering påbegyndes.

10.4 REA er berettiget til at foretage afhjælpning af mangler, herunder at foretage omlevering indenfor rimelig tid.

10.5 For varer, der af kunden er forsøgt ændret eller repareret, samt varer der har været forkert opbevaret, anvendt eller behandlet, har REA intet ansvar.

10.6 REA hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand, som følge af mangler.

10.7 Finder køber, at der er transportskader på varer eller uoverensstemmelse med fragtbrevets angivne kvantum og det fysisk modtagne, påhviler det køber på varemodtagelsestidspunktet, at fremføre skriftligt begrundet forbehold overfor transportøren med erstatningskrav.

11.0 Force Majeure

11.1 REA er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse, og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker, og lockouts, vareknaphed samt mangler eller forsinkelse fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import – og eksportrestriktioner ekstraordinære indgreb fra statslige eller EU-myndigheders side, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder som REA ikke er direkte herre over. I dette tilfælde kan REA udskyde levering, indtil hindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

12.0 Produktansvar

12.1 For produktansvar er REA ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale.

12.2 REA fraskriver sig ansvaret for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækning på REA’s produkts ansvarsforsikring.

12.3 Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele REA såfremt der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.

12.4 I den udstrækning REA måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde REA skadesløs i samme omfang, som REA’s ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.

13.0 Tvistigheder

13.1 Uenigheder mellem køber og REA automatdrejning ApS, som ikke ad forhandlingens vej kan udredes, afgøres ved de almindelige danske domstole

Kontaktformular

Ønsker du at sende et tilbud på en forspørgsel? Klik på knappen og udfyld formularen.

Send os en E-mail

Du er altid velkommen til at sende os en E-mail. Vi svarer så hurtigt vi kan

Ring til os

Vi er altid tilgængelig på telefonen

Man/tor kl. 08.00-16.00
Fredag kl: 08-00-15.30
Lørdag/søndag: Lukket

Skal vi kontakte dig?

Vi bruger kun dine personoplysninger til dialogskabelse, og ikke til annoncering eller anden markedsføring.

Vi holder sommerferie i uge 29, 30 og 31

Hele produktionen holder sommerlukket fra d.12/07 til d. 05/08, hvor vi starter maskinerne op igen!